Danh sách đọc mùa hè của Food Tank


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Food Tank đã chọn lọc thủ công 18 cuốn sách giáo dục, truyền cảm hứng và cung cấp thông tin cho chúng tôi — và khiến chúng tôi mong muốn được nấu ăn, ăn uống và chia sẻ những gì chúng tôi đã học được. Họ nêu bật nông nghiệp bền vững và thực hành canh tác trên khắp thế giới và họ cho chúng ta ý tưởng về cách ăn thực phẩm lành mạnh, an toàn hơn và sản xuất công bằng hơn.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu được trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua hàng nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua hàng nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua sắm nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu được trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua sắm nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua hàng nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua sắm nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu được trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua sắm nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu được trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua hàng nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn sẽ vẫn cần đi mua hàng nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Tài nguyên về Hoạt động Nấu ăn cho Trẻ em để dễ dàng lập kế hoạch

Qua nhiều năm, tôi đã hiểu trẻ em thích nấu ăn và muốn phụ giúp vào bếp đến mức nào. Khi trẻ còn nhỏ, chúng giả vờ nấu ăn trong bếp, làm bánh nướng bằng bùn trong hộp cát, và đứa trẻ nào chưa làm bánh bong bóng trong bồn tắm?
Trẻ em làm các hoạt động nấu ăn mọi lúc!

Các nhà giáo dục cho dù họ đang dạy học tại nhà, giảng dạy trong hệ thống trường học hay tình nguyện trong một chương trình thanh thiếu niên, tất cả đều có một điểm chung, thiếu thời gian.

Bạn có thể tìm thấy họ thức khuya lên kế hoạch cho các lớp học và sử dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào họ có để lập kế hoạch bài học và nghiên cứu ý tưởng. Với các kế hoạch và ý tưởng của chúng tôi, bạn vẫn sẽ cần đi mua hàng tạp hóa nhưng bạn sẽ không bao giờ phải lên kế hoạch học nấu ăn nữa. Vì vậy, hãy mặc tạp dề và bắt đầu với Hoạt động nấu ăn cho trẻ em.


Xem video: đầu tư gì an toàn nhất mùa dịch (Có Thể 2022).